شماره تماس: 025-32 404 487
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۰:۴۰

قانون روابط موجر ومستاجر

قیمت : 50000 ریال
50,000 ریال – خرید
توضیحات
قانون روابط موجر و مستاجر
روابط موجر و مستاجر
ماده1-اریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاري، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی،
از خوابگاههاي دانشجویی و ساختمانهاي دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی
یا عادي منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و
مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده2- عادي اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو
قرار دادهانفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد