شماره تماس: 025-32 404 487
۰۶ خرداد ۱۳۹۹ ۰۲:۱۵

قانون نظارت بر رفتار قضات

قیمت : 50000 ریال
50,000 ریال – خرید
توضیحات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار قضات و رسيدگي به تخلفات انتظامي و صلاحيت قضائي آنها به شرح مواد اين قانون است.

ماده ۲ـ تمامي ‌قضاتي كه به حكم رئيس قوه قضائيه به سمت قضائي منصوب مي ‌شوند مشمول اين قانون مي ‌باشند.

تبصره ـ به تخلفات انتظامي قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت، مطابق آيين ‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي مي ‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاري به‌ كار رفته در اين قانون در معاني ذيل تعريف مي ‌گردد: دادگاه عالي: دادگاه عالي انتظامي ‌قضات دادگاه عالي تجديدنظر: دادگاه عالي تجديدنظر انتظامي ‌قضات دادسرا: دادسراي انتظامي ‌قضات دادستان: دادستان انتظامي‌ قضات داديار: داديار انتظامي‌ قضات دادگاه عالي صلاحيت: دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات دادگاه عالي تجديدنظر صلاحيت: دادگاه عالي تجديدنظر رسيدگي به صلاحيت قضات